Mentorschap

Daar waar een bewindvoerder waakt over de  financiële belangen van de betrokkene, waakt de mentor over de persoonlijke belangen. Een mentor beschermt meerderjarige mensen die niet (meer helemaal) voor zichzelf kunnen beslissen. Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook om oudere mensen, zoals dementerende ouderen.

Het gaat daarbij om beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Bijvoorbeeld de keuze tussen het wel of niet zelfstandig blijven wonen of een beslissing omtrent een medische behandeling. Een mentor is nodig als:

  • iemand door lichamelijke- of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding;
  • iemand geen partner (echtgenoot, geregistreerd partnerschap, samenwonend), broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen;
  • binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of de behandeling.

Vaak komt het voor dat familieleden de taak van mentor op zich nemen, maar dat is niet altijd wenselijk. Ook door het ontbreken van geschikte personen in de directe familie kan het beter zijn om het mentorschap in de praktijk uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij.

De belangenbehartiging op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, wordt uiteraard afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de betrokkene. De mentor mag zich niet laten leiden door de gedachte dat hij alleen is belast met persoonlijke aangelegenheden. De mentor is ook verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke gevolgen van zijn handelen. Zo zal hij bij aankopen voor de verpleging en zorg verplicht zijn na te gaan of en in hoeverre de aankoop zal worden gedekt door een verzekering. Als er geen verzekering is, dan zal hij moeten nagaan of het vermogen van betrokkene de aanschaf toelaat.

Zonodig treedt de mentor hiervoor in contact met de bewindvoerder. Bij ons kunt u eenvoudigweg het mentorschap combineren met bewindvoering. Dat heeft als voordeel dat alles bij één onafhankelijke deskundige is ondergebracht, zodat u verzekerd bent dat de persoonlijke en financiële zaken van de cliënt optimaal worden behartigd.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een heel persoonlijke benadering waarbij het belang van de cliënt voorop staat. Wij hebben met namen expertise op het gebied van jeugdzorg in huis. Beslissingen worden zoveel mogelijk in overleg met de cliënt genomen. Respect voor de cliënt staat voorop. Het unieke van deze werkwijze is dat wij beide componenten, het financiële en persoonlijke, perfect met elkaar in overeenstemming weten te brengen.